Het afgelopen jaar heeft Connekt toegewerkt naar een nieuw besturingsmodel, een nieuwe governance. Zo is in 2023 het bestuur van Connekt al uitgebreid van 1 naar 3 personen, bestaande uit Nico Anten, Marc Verhage en Peter de Wever. Vanaf 2024 wordt dit gevolgd door een vernieuwde compacte Raad van Toezicht, bestaande uit 5 personen, in plaats van de huidige 13, en een nieuw ingerichte Raad van Advies van circa 10 personen. 

Met dit nieuwe besturingsmodel professionaliseert Connekt haar governance en verwacht Connekt beter te voldoen aan de behoefte van leden om meer betrokken te zijn bij de koers van Connekt. Tijdens het ledendiner op 7 maart a.s. kunnen alle leden kennis maken met de nieuwe RvT en RvA. 

Nieuwe Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond uit 13 strategische en premium leden van Connekt met een onafhankelijke voorzitter. Uit gesprekken met leden bleek dat zij de behoefte hebben meer betrokken te zijn bij de koers van Connekt. Het onafhankelijke karakter van een Raad van Toezicht is daar niet het juiste orgaan voor. Er is daarom gekozen voor een kleine Raad van Toezicht van 5 personen: Hans van Waaijenburg (voorzitter), Herbert Celen, Paul Ham, Lennart Salemink en Jan Willemsen.  

Zij zitten op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht om zo een onafhankelijke positie te kunnen waarborgen. De RvT vervult de werkgeversrol voor het bestuur, is verantwoordelijk voor toezicht op het bestuur en ziet erop toe dat het bestuur haar taken en verantwoordelijkheden goed uitvoert.  

Nieuwe Raad van Advies 

De nieuwe Raad van Advies start eveneens per 1 januari. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en is de hoogste vertegenwoordiging van het ledennetwerk van Connekt. Alle premium en strategische leden kunnen deelnemen aan deze Raad van Advies, zolang deze uit niet meer dan circa 10 personen blijft bestaan. Ook moet er in de Raad van Advies een evenredige vertegenwoordiging zijn van alle gelijksoortige bedrijven uit het Connekt netwerk, zodat de achterban van elke soort organisatie vertegenwoordigd is. De Raad van Advies wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Jos van Kleef. Jos kent Connekt goed en kijkt er naar uit om deze nieuwe RvA op te zetten. Tot en met eind 2023 was Jos lid van de RvT van Connekt en algemeen directeur van Goudappel.  

Smart Mobility en Logistics Committee 

Op het gebied van specifieke thema’s of onderwerpen, zoals Smart Mobility, kunnen leden uit het Connekt netwerk zitting nemen in de Smart Mobility Committee. Deze blijft bestaan. De RvA kan hen vragen bepaalde thema’s voor te bereiden of verder uit te werken. Naast het Smart Mobility Committee wordt overwogen een Logistics Committee toe te voegen. Om de behoefte hieraan te onderzoeken gaat Connekt komend jaar in gesprek met haar Logistieke leden.