Samenwerking kan leiden tot mooie resultaten. De Amsterdamse zorginstelling Cordaan wil haar logistiek verduurzamen. Topsector Logistiek, uitgevoerd door Connekt, maakte het onderzoek hiernaar mede mogelijk.

Op weg naar ketenoptimalisatie

Cordaan, een van de grootste zorgaanbieders in Amsterdam voor kort- en langdurige zorg, heeft grote ambities. Cordaan wil de bevoorrading van al haar 140 locaties verduurzamen en optimaliseren. Om tot deze ketenoptimalisatie te komen is Cordaan, met steun van de Topsector Logistiek, een interessant traject aangegaan.

Cordaan is duidelijk over haar missie: Cordaan wil iedereen helpen die korte of langere tijd zorg nodig heeft, in welke vorm dan ook. Op jaarbasis helpt Cordaan 20.000 cliënten vanuit 140 locaties, waarvan een groot aantal binnen de ring Amsterdam. ‘Het bevoorraden van alle Cordaanlocaties resulteert in 847 goederenstops en 14 ton CO2-uitstoot per week. Qua duurzame logistiek valt er dus het nodige te verbeteren,’ aldus Vincent van Rijswijk, Directeur Facilitaire zaken en Dienstverlening bij Cordaan. Van Rijswijk is samen met Hoofd Inkoop Margot Vermue verantwoordelijk voor het traject ketenoptimalisatie bij Cordaan.

 

Cordaan, zorginstelling op weg naar ketenoptimalisatie

Logistiek optimaliseren: duurzame druk

Doel van het traject is het optimaliseren van de goederenstromen naar de verschillende Cordaanlocaties in Amsterdam. Hiervoor noemt Van Rijswijk verschillende redenen. ‘We hebben de ambitie om logistieke zaken goed en voorspelbaar te regelen. Bedrijfseconomisch biedt dat voordelen maar het sluit ook aan bij ons duurzaamheidsbeleid. Zo hebben wij ons dit jaar voor de tweede maal ingeschreven voor de Green Deal in de zorg, waarvan CO2-reductie een onderdeel is. Het duurzaamheidsbeleid van Cordaan is gebaseerd op het VN-manifest en gaat nog verder dan de Green Deal. De bereikbaarheidsplannen van de gemeente Amsterdam zetten extra druk op onze ambities. Als we in 2025 in deze stad te maken hebben met een zero emissie zone waarin alleen elektrisch vrachtverkeer is toegestaan, moeten we nu in actie komen.’

Gefaseerde aanpak

Vermue wijst daarbij op de overvolle stad Amsterdam. Het inwonertal blijft stijgen. Goed zorgpersoneel is schaars, ruimte is schaars en duur en een verdere uitbreiding van het wegennet vrijwel onmogelijk. Redenen te over dus om een onderzoek te starten naar goederenlogistiek van Cordaan.

Cordaan knipte het traject ketenoptimalisatie in twee fasen. Fase 1 bracht de logistieke stromen naar de zorglocaties in kaart via een nulmeting, “een foto van de huidige goederenstromen”. Fase 1 is afgerond, het rapport ligt er. Dit is financieel mede mogelijk gemaakt door Topsector Logistiek.

In Fase 2, die loopt van eind augustus tot half december 2019, inventariseert Cordaan op basis van de bevindingen uit Fase 1, oplossingen om kosten en tijd te besparen en milieu-impact te verminderen met betrekking tot goederenstromen tot aan de voordeur van Cordaan zorglocaties.

Nulmeting: logistieke stromen in kaart

In 2018 startte Cordaan met de eerste fase van het traject ketenoptimalisatie. Het adviesbureau Districon verrichte een nulmeting waarin de goederenstromen van leveranciers tot aan de voordeur van Cordaan zorglocaties in kaart gebracht werden. De nulmeting omvatte onder andere een telling, data-analyses en interviews met leveranciers. Een opvallend cijfer in het rapport van de nulmeting is het grote aantal, ruim 800, wekelijkse stops op de Cordaanlocaties. Het aantal stops verschilt sterk per locatie, per leverancier en per productgroep. Er zijn veel verschillende leveranciers, waarvan een beperkt deel veel leveringen per week verzorgt. Van Rijswijk: ‘De tail is dus heel lang. Een fors aantal vervoerders doet slechts 1 stop per locatie per week. Voor de hoofdstromen van de goederen kennen we uiteraard vaste afspraken met leveranciers. Daarnaast wordt er veel decentraal besteld, met veel kleine leveringen tot gevolg.’ Uit het rapport van de nulmeting blijkt dat de leveranciers voor het afleveren van goederen voornamelijk gebruik maken van vrachtwagens. Er worden nagenoeg geen elektrische voertuigen ingezet. Het huidige aantal en type vervoersbewegingen is goed voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 730 ton.

Vermue noemt de uitkomst niet verrassend: ‘We kennen het grote aantal leveranciers en de vele, vaak kleine, bestellingen uit onze data. Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak om onze logistieke stromen te verminderen, verslimmen en verschonen. De uitkomsten van Fase 2 moeten richting geven aan concrete oplossingen.

 

Cordaan, zorginstelling op weg naar ketenoptimalisatie 1

Huidige logistieke grondvorm Cordaan

Samenwerking en ambitie

Cordaan kijkt op dit moment nauwlettend naar de logistieke markt. Sommige leveranciers zijn actief met zero emissie bezig. Tevens neemt de gemeente initiatieven. Ook over de grenzen kijken kan lonen. Zo loopt in Antwerpen een mogelijk interessante pilot, geïntieerd door de overheid, over stadslogistiek in de zorg. Cordaan streeft ernaar om in elk geval de aanvoerlogistiek voor bepaalde hoofdstromen van goederen emissievrij te regelen. Is Cordaan qua logistieke ketenoptimalisatie een koploper binnen de zorg? Van Rijswijk: ‘We zijn als Cordaan wel heel ambitieus. We willen logistieke stromen intern én met de leveranciers goed regelen, we willen duurzaam opereren én de inkoopkosten bewaken.’

Verandering logistieke stromen heeft gevolgen voor werkvloer

Vermue benadrukt het specifieke van de situatie van Cordaan vanwege de locaties in de hoofdstad. Een zorginstelling in de Achterhoek heeft andere logistieke uitdagingen. Ook intern verwacht zij dat een optimalisering van het logistieke model de nodige gevolgen zal hebben. ‘In de organisatie is men gewend aan de huidige frequentie van leveringen. Dit betekent dat veel van onze zorgmedewerkers dus elke dag enige tijd met logistiek bezig zijn. Leverancier ontvangen, pakket aannemen, uitpakken, opbergen. Als we stappen gaan maken om de voorspelbaarheid en dus de efficiency van onze logistiek te vergroten, ontzorgen we onze mensen. Wel moeten we het zo inrichten dat de zorgmedewerkers niet mis grijpen als ze een product nodig hebben. Zonder anderzijds veel van de schaarse vierkante meters op de locaties als opslag te gebruiken. De balans die we in orderomvang en ritfrequentie gaan vinden, moeten we intern goed uitdragen.’ De interne organisatie is al betrokken bij het traject ketenoptimalisatie via een klankbordgroep.

Wensen voor de toekomst

Naast de gedreven aanpak van Cordaan zijn er ook wensen die om samenwerking vragen. Zo gelooft Cordaan in een databased aanpak om logistieke gegevens te verzamelen en te verwerken. Binnen de langdurige zorg is dit vrij onbekend, in de ziekenhuiswereld is het al gemeengoed. ‘Leren van deze wereld en het toepassen in de onze, kan veel kansen bieden’, aldus Van Rijswijk.