Het programma Connecting Mobility draagt bij aan de doelstellingen uit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg: een betere bereikbaarheid, een verbeterde leefbaarheid en het verhogen van de verkeersveiligheid door het versnellen van de implementatie van slimme mobiliteitsoplossingen. Hiertoe werkt zij samen met overheid, markt en kennisinstellingen.

In Nederland is op verschillende plekken ervaring opgedaan met preconcurrentieel publiek-privaat samenwerken in ITS projecten. Connecting Mobility heeft DITCM Innovations en Connekt gevraagd de lessons learned op het gebied van preconcurrentiële samenwerking te verzamelen, te vertalen in guidelines en te bundelen in een publicatie zodat toekomstige preconcurrentiële projecten hier profijt van kunnen hebben. DITCM Innovations en Connekt zullen in dit project inzichten verzamelen uit een selectie van lopende en afgeronde publiek-private samenwerkingsprojecten die in preconcurrentiële setting zijn uitgevoerd, aangevuld met inzichten uit de literatuur over open innovatie. De werkzaamheden zullen tevens resulteren in een concreet actieplan gericht op het borgen en dissemineren van deze kennis.

De verwachte oplevering van de publicatie is eind september / begin oktober 2015.

DITCM Innovations is een publiek-private samenwerking die zich onder andere richt op preconcurrentiële onderwerpen en beoogt de implementatie van coöperatieve mobiliteitsoplossingen te versnellen door samen met markt en overheden te innoveren en gemeenschappelijke vraagstukken te realiseren.

Connekt is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.

Heb je ideeën voor dit project of wil je eraan bijdragen (bijvoorbeeld met voorbeelden van PPS in het ITS domein, onderzoek, ervaringen et cetera), neem dan contact op!

Contactpersoon:
Diana Vonk Noordegraaf (projectleider)
DITCM Innovations
Diana.vonknoordegraaf@tno.nl