De verbinding van logistiek en ITS biedt veel kansen. Om deze kansen te verkennen en te benutten richt het Connektnetwerk het platform Dutch Data op.

De ambitie van de Topsector Logistiek, waarvan Connekt het secretariaat voert, is: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. Technologische ontwikkelingen gaan een grote rol spelen om deze ambitie te verwezenlijken.

In het programma Lean and Green laten iedere dag meer dan 300 bedrijven zien hoe ze continu verbeteren in duurzame logistiek: logistiek die verspilling vermindert, de waarde verhoogt, minder emissies kent en minder beslag legt op fossiele bronnen.

De IT-revolutie van deze eeuw is ook doorgedrongen in onze auto’s en vrachtwagens. Niet alleen in infotainment, maar ook in veiligheidsvoorzieningen als Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assistance. Met de technologie uit onze smartphones kunnen we het goederenvervoer een sprong voorwaarts geven: andere vormen van organisatie door gedeelde data en track and trace.

Data als verbindende factor
In de logistieke sector hebben bedrijven hun losstaande supply chains in verre mate geoptimaliseerd. De volgende stap in het optimaliseren is het verder verbinden van verschillende supply chains. Hiervoor is samenwerking nodig tussen verschillende partijen -zowel publiek als privaat- die geen directe formele relatie met elkaar hebben. Uitwisseling van data is hierin essentieel. De ITS sector biedt oplossingen om dit mogelijk te maken.

De uitdaging ligt niet meer bij de ontwikkeling van de technologie, maar bij de implementatie. Slim organiseren is de sleutel: maar hoe pak je dat aan, data uitwisseling in de logistieke sector? En welke regulering en wetgeving is van belang? En met welke privacywetgeving, data-security, concurrentie-aspecten en contracten krijg je te maken? In het platform Dutch Data gaan we samen met de logistieke en ITS sector op zoek naar de antwoorden.

Onderwerpen van platform Dutch Data
1. Organisatorische vraagstukken, zoals de rolverdeling markt-overheid. De overheid heeft veel data, maar is het beter bepaalde data in het overheidsdomein te laten van wege security redenen? Als onderdeel van overheidsbeleid worden private platformen en data delen gestimuleerd. Hierbij hoort ook het vraagstuk welke procesaanpak en governance het meest geschikt zijn en welke business modellen er zijn.
2. Technische vraagstukken. Zoals cybersecurity: data delen en platforms voor data uitwisseling hebben grote voordelen, maar welke preventieve maatregelen zijn mogelijk – zowel in de organisatie als in de techniek – om de data uitwisseling secure te houden? Maar ook data analytics: welke data is beschikbaar, wat kun je er mee en hoe kun je het verrijken?
3. Juridische vraagstukken. Zoals contractuele vormen, mededingingswetgeving en jurisprudentie. Data uitwisselen en delen heeft de meeste waarde als dat in dezelfde bedrijfstak gebeurt, maar is het delen van data via een platform nu wel of niet een bedreiging in de zin van mededinging. En welke contractvormen zijn het meest effectief om data uitwisseling mogelijk te maken?
4. Externe ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen komen op ons af? Een voorbeeld: een explosie van connectiviteit van materiele voorwerpen wordt voorzien, bijvoorbeeld voor Internet of Things en voor Physical Internet. Wat is de impact van deze ontwikkeling op de huidige rolverdeling van publieke en private partijen? Logistiek is een wereldwijde markt, die ver over de grenzen van Nederland heen gaat, daarom zijn internationale ontwikkelingen van belang.

Doe mee
U kunt zich aanmelden voor het platform Dutch Data via Connekt, dan ontvangt u de uitnodigingen voor de circa 6 platformbijeenkomsten in 2015.