Op 25 maart organiseerde de Smart Mobility Community for Standards and Practices, waarbij Connekt plaatsneemt in het agendateam, een sessie voor het brede Smart Mobility netwerk van Nederland. Ruim 50 partijen namen deel aan deze sessie. Tijdens de sessie gaven Joop Veenis en Freek van der Valk een terugblik over de ontwikkelingen binnen de Transportation Research Board (TRB) en het Mobile World Congres. Marije de Vreeze en Joëlle van den Broek blikte met de zaal vooruit over hoe Nederland zich presenteert en positioneert tijdens het ITS European congres in juni in Eindhoven.

Naast een plenaire gedeelte heeft de groep zich ook in kleinere groepen ontfermt over een aantal onderwerpen. Deze zullen in de werkagenda van de Smart Mobility Community for Standards & Practices vervolg gaan krijgen.

Stimuleren van gebruik nieuwe technologieën. 

Er werd gesproken over welke vraagstukken er spelen binnen de community en hoe die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Zoals hoe er gewerkt kan worden aan human behaviour en de reactie van mensen op nieuwe technologieën. Door mensen bij elkaar te brengen en samen te werken zijn straks niet alleen de technische aspecten op orde, maar kan ook het gewenste gedrag behaald worden.

Krachtenbundeling speelt hierin een grote rol.

Nieuwe generatie voertuigen 

Vraagstukken die werken opgepakt was hoe de geleerde lessen bij experimenten en projecten waarin automatische voertuigen of PODs rijden gedeeld kunnen worden om zo de do’s en don’ts uit te destilleren voor nieuwe projecten. Zeker met de experimenteerwet kan er versneld geleerd worden om zo gericht ervaringen uit te wisselen.

Hierbij zou het goed zijn om dit doelgroepspecifiek te doen. Wat valt er bijvoorbeeld te leren over verschillende voertuigen (PODs, auto’s, AGVs),  de gebruikers van deze nieuwe systemen en welke regio-specifieke aspecten en user-cases spelen er? Krachtenbundeling speelt hierin een grote rol als het gaat om het ‘opbossen’ van regiogebonden vragen en leerervaringen van overheden. Het is voor deze partijen dan ook ontzettend waardevol om kennis te nemen van de beleidsroadmap van de overheid.

Sessies Smart Mobility Community

Toekomstbestendige infrastructuur 

In dialoog werd gesproken over de digitaliseringsopgave waar de overheid voor staat. De communicatie van verkeersregels via een digitaal leesbare weg (data) is voor marktpartijen een belangrijke ontwikkeling. Wat betekend de ontwikkeling van smart mobility voor het fysieke netwerk. Van belijning tot belasting en van uitbreiding tot werkprocessen: vele aspecten kwamen aan bod.

Data-uitwisseling en connectiviteit 

Er is ook kort stilgestaan bij de 5G marktconsultatie. Veel aandacht ging uit naar voor de onlangs door de EC gepubliceerde Delegated Act als aanvulling op de ITS Directive uit 2010 ter versnelling van de implementatie. Het document zal komende maanden aan het Europees Parlement en Transport Raad ter accordering voorgelegd worden. Vanuit NL vindt belangrijke afstemming en harmonisatie plaats via het C-Roads platform. In juni 2019 zullen er nieuwe releases van de Europese specificaties gepubliceerd.

Privacy speelt ook een rol bij data die uit het voertuig komt en hierdoor ontstaat er veel terughoudendheid. Auto’s krijgen een Black Box (EDR – Event Data Recorder) aan boord waarmee informatie wordt opgeslagen die na een ongeval kan worden uitgelezen. Met een terechte vraag of deze recorder voldoende relevante data opslaat om achteraf exact te kunnen herleiden wat de oorzaak is geweest.

Al met al is het zaak de focus te verschuiven van pilots naar implementatie & opschaling. En daarvoor hebben deze mobility partijen elkaar nodig. Connekt is zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen die binnen de Smart Mobility Community for Standards and Practices zullen ontstaan.