Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is er een modal shift-maatregel van weg naar water aangekondigd in de Goederenvervoeragenda . Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart (en het spoor).

Verladers die overwegen om van binnenvaart gebruik te maken, hebben behoefte aan voorspelbaarheid en een relatief hoge frequentie van afvaarten: dat geeft de combinatie van flexibiliteit, betrouwbaarheid en concurrerende prijs die nodig is om hen over te halen.

Dagelijks 1.000 vrachtwagens van de weg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een modal shift. Meer vervoer van goederen via water (en spoor) in plaats van de weg is ook belangrijk omdat door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet zal toenemen. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Voor de periode 2020-2024 willen de betrokken partijen op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 TEU van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dagelijks 1.000 vrachtwagens minder op de weg.

Start aanbesteding

Op 6 juni 2021 is hiertoe een eerste aanbesteding gepubliceerd op Tenderned. Deze is erop gericht om het aanbod structureel te vergroten en gedurende langere tijd in stand te houden: bestaande lijndiensten die de capaciteit en frequentie opvoeren, of nieuwe lijndiensten die met een basisbezetting kunnen starten en dan uitgroeien. Het doel is expliciet om additionele lading van de weg af te halen, niet om een verschuiving binnen de reeds bestaande stroom over water of spoor te realiseren.

De aanbesteding leidt tot een aantal partijen die een tijdelijke concessie krijgen waarbij de onrendabele top – die een gevolg is van het voorlopen van het aanbod op de vraag – financieel gecompenseerd wordt.
Deze opdracht is bedoeld voor binnenvaart terminals en/of binnenvaart vervoerders/barge operators en voor consortia waar alle partijen zich aansprakelijk maakt voor het resultaat.

De waarde van de opdracht is maximaal een bedrag van € 500.000 per perceel t.w. traject: Haven van Rotterdam – Nijmegen (perceel 1), traject: Moerdijk – Haven van Rotterdam – Utrecht Perceel (perceel 2) en traject: Haven van Rotterdam – Maastricht (perceel 3).