Update actielijn Lean & Green Synchromodal van de Topsector Logistiek:

Tijdens het Jaarcongres van de Topsector Logistiek in de Amsterdam Arena hebben NewWays Brabant en Zeeland Connect een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met Lean & Green Synchromodal. Daarmee willen zij de synchromodale beweging voor groener, flexibeler en efficiënter vervoer in de regio’s Brabant en Zeeland versnellen. ‘Synchromodaal’ betekent dat verladers en logistiek dienstverleners in elke situatie de beste keuze voor een transportalternatief kunnen maken: over de weg, het spoor of het water.

Ondertekening
Vrijdagochtend is tijdens de Synchromodale sessie op het Topsector Logistiek Congres de samenwerking met Zeeland Connect ondertekend door Jo-Annes de Bat (gedeputeerde van de Provincie Zeeland), Erwin de Salemink (programmamanager Zeeland Connect) en Wando Boevé (voorzitter stuurgroep Synchromodaal). Vrijdagmiddag is tijdens het plenaire deel de samenwerking met NewWays Brabant bekrachtigd door Jan Pelle (Algemeen Directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)), Leo Kemps (Directeur Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit van NHTV), Nico Anten (managing director Connekt) en Aad Veenman (boegbeeld van de Topsector Logistiek). Tijdens de ondertekeningsmomenten zijn tevens de logo’s van de regionale projecten op de kaart van Nederland geplakt.

Lean & Green Synchromodal
Lean & Green Synchromodaal is onderdeel van het Topsector Logistiek programma binnen de actielijn Synchromodaal Transport, en tevens een van de drie pijlers van het Lean & Green programma van Connekt. Het is een verlader-gedreven project dat de groei van synchromodaal transport wil versnellen. Hierbij worden verladers gestimuleerd om een significante synchromodale impuls te veroorzaken. Uitgangspunt van synchromodaliteit is dat meerdere transportcondities worden open gehouden, waarmee verladers en logistiek dienstverleners in elke situatie de beste keuze voor een transportalternatief in het multimodale netwerk kunnen maken. Naast de technische innovatie wordt daarbij nadrukkelijk aandacht besteed aan de sociale innovatie en mindshift. Het afgelopen jaar deed Lean & Green dit ook door dicht bij verladers regionale initiatieven te ondersteunen, zoals het Noord-Brabantse NewWays project en het Zeeuwse Zeeland Connect programma. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aantal aansprekende resultaten.

NewWays
NewWays is een initiatief van de Academie Stedenbouw Logistiek en Mobiliteit van NHTV Breda in samenwerking van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, REWIN, en Midpoint Brabant. Als onafhankelijk HBO-onderwijsinstelling, met ruim 700 logistieke studenten, zijn er goede contacten met het werkveld. Waarbij met name verladers en logistieke dienstverleners een belangrijk onderdeel zijn van dit netwerk. Vanuit dat perspectief worden over een weer contacten tot stand gebracht, waarbij deze partijen tezamen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen tot nieuwe initiatieven komen. Op deze wijze worden door nieuwe samenwerkingen ladingstromen gebundeld, die op een andere wijze dan over de weg verplaatst gaan worden. Zo worden fysieke en sociale innovaties met elkaar gerealiseerd.

Zeeland Connect
Zeeland Connect is een samenwerkingsverband tussen havenbedrijf Zeeland Seaports, HZ University of Applied Sciences, Provincie Zeeland, ontwikkelingsmaatschappij Impuls en een aantal Zeeuwse bedrijven. Doel is de logistiek in Zeeland te versterken via het uitvoeren van een aantal gezamenlijke logistieke projecten. Belangrijkste speerpunten hierbij zijn stimuleren van synchromodaal transport en samenwerking tussen verladers, realiseren van betere benutting binnenvaart corridor, efficiënte havenlogistiek (o.a. toegang, vooraanmelding en digitalisering) en service logistiek. Meer dan 20 bedrijven zijn inmiddels betrokken bij de projecten van Zeeland Connect en goederenstromen van 74 verladende partijen zijn tot nu toe in kaart gebracht.

Vervolg samenwerkingsovereenkomsten
Om de ingezette synchromodale beweging verder te versnellen, hebben zowel NewWays als Zeeland Connect de langjarige samenwerkingsovereenkomst met Lean & Green Synchromodal gesloten. Hiermee wordt de goede samenwerking bevestigd en komt tevens een lange termijn visie tot uiting. De implementatie van synchromodale initiatieven vergen vaak een lange adem, en door het ondersteunen van NewWays en Zeeland Connect met financiële middelen, kennis en expertise wordt dit onderkend.

Naast NewWays en Zeeland Connect werkt Lean & Green Synchromodal samen met verschillende andere regionale initiatieven, en verwacht in de komende periode met verschillende regio’s overeenkomsten te sluiten. Het uiteindelijke doel is om een landelijk dekkend netwerk te vormen, waardoor verladers goed gefaciliteerd kunnen worden in hun stap naar een meer robuuste en groene supply chain.

Synchromodaliteit
Lean & Green Synchromodal rust op het principe ‘Synchromodaliteit’: het optimaal benutten van de verschillende modaliteiten in een geïntegreerde vervoersoplossing. Dat kan op corridors en in regio’s waar voldoende ladingaanbod is, zodat hoogfrequent vervoer via (alle) modaliteiten kan plaatsvinden. Synchromodaliteit zorgt ervoor dat de groei van het goederenvervoer kan worden opgevangen, waarbij alle modaliteiten worden ingezet. Zo ontstaat een flexibele en robuuste oplossing met een betere benutting van de capaciteit van de vaar- en voertuigen en de infrastructuur, terwijl de carbon footprint kleiner wordt.