In de naam van het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart 2017 resoneert haar ambitie: Futureproof Logistics. Die ambitie is niet mis. Ruim 800 bezoekers bogen zich in Studio’s Aalsmeer over vragen als: Hoe kunnen we de groeiende stad duurzaam bevoorraden? Hoe kan de logistiek zijn productiviteit met een factor 6 verbeteren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? De Topsector presenteerde een aantal harde én heuglijke feiten.

Annual Outlook City Logistics
De eerste verkenning naar de toekomst van het bevoorraden van steden is getoond aan de stakeholders. De maatschappelijke eisen aan stedelijke logistiek zijn divers en soms tegenstrijdig: om te beginnen meer service, maar tegelijkertijd ook minder uitstoot en minder luchtvervuiling en minder congestie. Meer dan 12 deelsegmenten zijn geanalyseerd: wat is de vervoersvraag, hoe zit de keten in elkaar, hoe groot is de uitstoot, welke effecten hebben automatisering, robotisering en The Internet of Things, hoe ver is de technologische ontwikkeling, en wat is het verschil tussen grote steden en kleine steden? En vooral: hoe bereiken we de gewenste Factor 6 reductie van uitstoot in 2050? De meest kansrijke ontwikkelstappen per segment zijn getoond. Zo is zichtbaar dat de thuisbelevering van pakjes niet alleen veel kleiner is dan iedereen dacht, maar zich ook razendsnel in de goede richting ontwikkelt. In een heel groot segment als de bouw zijn grote stappen te maken door in aanbestedingen uitstootreductie als gunningscriterium te gebruiken, wat nog kosten reduceert ook. Het doel is dat het komende half jaar door discussie en nieuwe inzichten een verbeterde Outlook in 2018, en nog een keer in 2019 kan worden gepresenteerd. De Topsector Logistiek publiceert het rapport begin april via www.topsectorlogistiek.nl.

 
Bestelauto’s in Nederland
De eerste resultaten van gedetailleerd kwantitatief onderzoek naar hoe we de meer dan 800.000 bestelauto’s in Nederland gebruiken zijn opmerkelijk. Zo blijven bestelauto’s langer doorrijden dan vrachtauto’s, tot ca. 20 jaar lang (in de leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar rijden ze nog steeds meer dan 10.000 km per jaar). Bestelauto’s zorgen voor ca. 14 % van de CO2 uitstoot van het Nederlands wagenpark (personen en vracht), en ca. 35 % van de CO2 uitstoot van logistiek verkeer (incl. binnenvaart). Ruim de helft van alle bestelauto’s wordt in gezet in de sectoren bouw en handel. Bij bezorging aan huis is ca. 2-3 % van de bestelauto’s betrokken; een verdubbeling van E-commerce activiteiten zal het aantal bestelauto’s daarom niet sterk doen toenemen. Een uitgebreider persbericht hierover is eerder vandaag door de Topsector verstuurd.

Keynotes
Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert de fietswet: “Als alles op je afkomt, zit je op de verkeerde weghelft”. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft DGB daarom een stevige agenda op het gebied van infrastructuur, innovatie, stedelijke bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, mainports en corridors en verkeersveiligheid.

Ylva Poelman, alias de ‘bionische vrouw’ wees op het ongekende arsenaal aan innovatie-ideeën die de natuur ook de logistiek de bieden heeft. Van de vleermuis die de drone leert wat navigeren is, tot de spreeuwenzwerm als toppunt van zelforganisatie.

Neutraal Logistiek Informatie Platform
Het iSHARE-project – een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) van de Topsector Logistiek – bereikt op 16 maart met de officiële overhandiging van de eerste resultaten van de co-creatiefase een belangrijke mijlpaal. Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de logistieke sector in het iSHARE-project gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het vanaf januari 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. De logistieke sector is hiermee een grote stap dichterbij drempelloos data delen.

Synchromodaliteit
Lean & Green Off-Road, het landelijke actieprogramma van de Topsector Logistiek, is op weg naar een landelijk dekkend netwerk van verladers en vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg gaan halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten: een principe dat in de logistiek bekend staat als ‘synchromodaal vervoer’. Tijdens het Topsector Logistiek Congres op 16 maart zijn nieuwe verkenningen gestart met Limburg, Drenthe en Zuid-Holland. Hiermee ligt Lean & Green Off-Road op koers naar een landelijk dekkend netwerk met wereldwijde impact aan het eind van 2017.

 

Duurzame logistiek
Lean & Green Analytics
Connekt presenteerde een nieuwe manier van analyseren van CO2 aan de hand van slim gebruik van primaire data: Lean & Green Analytics. In de testfase hebben meer dan 40 vervoerders aangetoond dat Lean & Green Analytics grote voordelen oplevert. Ten eerste krijgen bedrijven concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren dankzij inzicht in uitstoot/ton.km per klant: waar is de keten suboptimaal, en welke concrete verbetermogelijkheden zijn er voor zowel vervoerder als klanten/verladers? Lean & Green bedrijven kunnen de data-analyse tool gebruiken om de eigen voortgang te monitoren, bij te sturen en resultaat te meten, ook ten opzichte van andere bedrijven in de branche (benchmarking). Bovendien levert Lean & Green Analytics een vrijstelling op voor de EED audit (European Energy Directive) op transport en warehouse.

Lean & Green Winners
Tijdens deze sessie reikte Connekt de Lean & Green Logistics Award uit aan Gitrans Sneltransport voor een gevalideerd plan van aanpak voor het bereiken van de eerste Lean & Greendoelstelling: minimaal 20% CO2-reductie in vijf jaar tijd. Refresco Benelux bv ontving de Lean & Green Logistics Star voor het bereiken van die doelstelling.

Slimmere laad- en losplekken in de stad
Verstedelijking confronteert ons met verschillende uitdagingen, waaronder uitdagingen in mobiliteit en logistiek, maar ook voor het gebruik van de beperkte stedelijke openbare ruimte. Dynamisch gebruik van stedelijke ruimte, om de functie van die ruimte beter te laten passen bij de veranderende vraag, zal hierin een uitkomst bieden. Technolution past dit concept, Dynamic Urban Space, al toe in de stad Kopenhagen.
In opdracht van de Topsector Logistiek werkt Technolution nu aan het slimmer maken van bestaande laad- en losplekken in de steden Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Een digitaal verkeersbord bij de laad- en losplek kan de bezetting en functie van de plek real-time met de cloud communiceren. Daardoor wordt het mogelijk voor bedrijven om de plek te reserveren en de reservering te monitoren. De borden zullen in april op straat komen te hangen en de pilot zal 3 maanden duren.
Dit slimme verkeersbord is een concept van Glimworm B.V., waarbij Technolution zorgt voor de doorontwikkeling naar rigide hardware, software en datamanagement. In samenwerking met de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Maastricht, de Topsector Logistiek en Greendeal ZES wordt de inbedding in logistieke werkprocessen en de werking op straat onderzocht. Ook wordt de businesscase en de werking van het concept in het Europese onderzoeksprogramma Sailor onderzocht in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Connekt Inspiratiecafé: lancering Dutch Mobility for Society Challenge
Tijdens het Connekt inspiratiecafé lanceerde Connekt de Dutch Mobility for Society Challenge voor de categorie logistiek. Met deze competitie wil Connekt bedrijven, kennisinstituten, studenten en burgers uitnodigen tot creatieve ideeën voor mobiliteitstoepassingen, als oplossing voor sociale vraagstukken. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=GsxDvC9xSR0, en connekt.nl

Boegbeeld Aad Veenman van de Topsector Logistiek opent en sluit het congres