Wat kunnen we doen om opschaling, verbreding en verdieping van de MaaS-ontwikkelingen mogelijk te maken? Het is een vraag die veel Connektleden het afgelopen jaar stelden. Partijen gaven aan veel in MaaS geïnvesteerd te hebben, maar dat de resultaten te kleinschalig blijven om in werkelijke behoeften te voorzien en verdienpotentieel te creëren.

Begin september 2020 werd het Nationaal Groeifonds gelanceerd en daarmee een zoektocht naar grote, innovatieve, inspirerende voorstellen die ons land ten goede kunnen komen. De ontwikkeling van MaaS hoort daar natuurlijk bij. Connekt ging direct met leden aan de slag om een inventaris op te maken van ideeën en klom in de pen.

Uit gesprekken met ruim 90 partijen werd het conceptplan “AIM for MaaS” geboren. “AIM for MaaS” biedt een strategie voor omarming van onze persoonlijke auto’s in het MaaS-concept.

  • Creëer kritische massa: sluit 1 miljoen personenauto’s die nu op de weg rijden aan.
  • Vrijwillige deelname, consument ziet er waarde in.
  • Datadelen, ritdelen en autodelen laagdrempelig mogelijk te maken.
  • Een vergunningenstelsel om de consument en de gemeenschap een centrale rol te geven in de marktstructuur.

Door het delen van data worden tegelijkertijd oplossingen voor diverse knelpunten en belangenpartijen geboden. Denk aan veiligheid, beschikbaarheid van vervoersopties, klimaat, filevorming, betalen naar gebruik, krachtenbundeling tussen verschillende overheidslagen en -instanties, en nog veel meer.

Het plan voorziet in een consument-gecentreerde toekomst van data-uitwisseling voor personenauto’s en personenvervoer. Dit in tegenstelling tot de data-uitvraagstructuren die vanuit de autofabrikanten bij de autoverkoop aan ons opgedrongen worden.

Het voorstel is slechts een eerste aanzet die verdere uitwerking verdient in samenwerking met betrokken partijen. Daartoe heeft Connekt een drietal presentatie- en discussiesessies georganiseerd die in groten getale bezocht werden. Uiteraard moeten plannen ook aansluiten bij de beleidslijn van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Recentelijk heeft I&W in gesprekken aangegeven dat het “AIM for MaaS”-voorstel een aantal belangrijke ontwikkelingen op een goede manier adresseert, maar dat het voorstel niet in lijn is met bestaande I&W beleidslijnen. Daarmee is er geen pad dat een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds mogelijk maakt. Connekt zal dit Groeifondsvoorstel dus ook niet verder ontwikkelen.

In het gesprek met I&W is het ontwikkelpad rond MaaS via o.a. doorontwikkeling van de MaaS-leeromgeving verhelderd. Het ministerie heeft aangegeven met Connekt de doorontwikkeling van de MaaS-leeromgeving en ook de Mobiliteitsmissie 2030 op te pakken.

Mocht je hierover vragen hebben of alsnog meer informatie zoeken, neem dan contact op met Lukas.vanderKroft@connekt.nl.