Wat doet de provincie Gelderland op gebied van MAAS?
We zijn mede-ondertekenaar van MaaSifest! en daarmee committeren we ons aan het versnellen van de adaptatie van MaaS in Nederland. Ook zijn we medeopsteller van ‘Toekomstbeeld OV’, dat als doelstelling heeft de reistijd tussen economische kerngebieden te verkorten, de ontwikkeling van real time informatievoorziening te bevorderen en de wet- en regelgeving aan te passen ten behoeve van experimenten en pilots voor innovatieve mobiliteitsdiensten, voor het realiseren van een flexibel en slim openbaar vervoersysteem dat uitstekend aansluit op alle vormen van mobiliteit die beschikbaar zijn.

Vanuit deze twee vertrekpunten volgen we de ontwikkelingen en ervaringen op dit gebied nauwlettend en ondersteunen we pilots die hierbij als voeding kunnen dienen (o.a. in Riverenland en op Heijendaal Nijmegen).

Wat zijn de meest kansrijke ontwikkelingen binnen Maas
Voor de provincie is MAAS geen doel op zichzelf, maar een middel om iets te bereiken.

We zien Maas als een dusdanig geïntegreerd systeem van gedeeld publiek en privaat vervoer dat het de reiziger voorziet van de best mogelijke reis vanuit het perspectief van kosten, comfort en reistijd, zodanig dat het aantal voertuigbewegingen en de noodzaak voor het bezit van privéauto’s afneemt. Of leveranciers van mobiliteitsdiensten private of publieke partijen zijn is dan minder interessant.

Zijn er belemmeringen voor het welslagen van MaaS?
We kunnen als Gelderland wel MaaS willen, maar de vraag is of er binnen Gelderland voldoende variatie is in het aanbod voor nieuwe mobiliteitsdiensten. Zo niet dan moeten we kijken wat we er als provincie aan willen en kunnen doen. Daarbij zullen we, om innovaties en ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen, over de schotten heen moeten denken en een andere rol innemen. We zullen ons moeten opstellen als netwerkmanager en partner in plaats van een subsidieverstrekker en regulator. Daarbij hoort ook leren omgaan met onzekerheden; iets wat in een politieke omgeving vaak lastig is.

Wat kan Connekt voor de provincie Gelderland met betrekking tot dit thema betekenen?
MaaS bevat een sterke component van product- en technologische ontwikkeling en innovatie. De provincie heeft in haar eentje nooit de kennis, creativiteit en slagkracht om deze ontwikkeling te ‘handelen’. Betrokkenheid van de markt en relevante maatschappelijke partijen is daarmee altijd aan de orde. Het ligt voor de hand dat samenwerking noodzakelijk is. Connekt faciliteert daarin door onder meer kennisuitwisseling. De provincie Gelderland wil graag haar rol spelen in deze netwerkomgeving en Connekt is daarbij belangrijk als signalerende partij.

Hoe ziet de provincie Gelderland de toekomst van MaaS?
Wanneer we met elkaar in staat zijn MaaS te ontwikkelen, zou dit moeten kunnen resulteren in een efficiëntieslag die zorgt voor minder maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld als gevolg van het rijden van lege bussen) en minder vervoersbewegingen en privéauto’s.
In het stedelijk gebied zou MaaS tot een verbetering van de openbare ruimte (parkeerplaats of park), milieueffecten (geluid, fijnstof), verkeersveiligheid moeten opleveren en in het landelijke gebied zien we het voornamelijk als oplossing voor toegang tot mobiliteit.