Connekt is onderdeel van het Programmabureau van de Topsector Logistiek, waarin Connekt zich richt op de ondersteuning van de stuurgroepen bij de programmering en het programmamanagement over de toepassings- en opschalingsprojecten.

Connekt zet daartoe projectideeën uit in de markt en ziet namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Connekt organiseert de monitoring over het programma en stelt een integrale rapportage op. Verder ondersteunt Connekt, als privaat secretaris, het Topteam en daarin specifiek de voorzitter, bij zijn activiteiten.

Achtergrond topsectoren

Nederland doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doen we onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid.

Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek.

Meer over de negen topsectoren in Nederland  is hier te lezen.

Topsector Logistiek

Nederland is toonaangevend in logistiek. Dit maakt ons land een aantrekkelijke vestigingslocatie. Logistiek is bovendien onmisbaar voor andere sectoren, zoals zorg, voedsel en maakindustrie. Dit maakt de logistiek een belangrijke economische sector. Om internationaal voorop te blijven lopen blijft innovatie noodzakelijk. Daarnaast heeft de logistiek een flinke opgave om CO2 en andere uitstoot terug te dringen. In het programma Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling.

Uitvoeringsprogramma 2024-2027

Het Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van Topsector Logistiek is een logisch vervolg van het Uitvoeringsprogramma van 2016-2020 en 2021-2023. Dit programma is gestart met een focus op het blijvend vooroplopen van de logistiek. In dit programma is al veel ontwikkeld en in de praktijk gebracht: de opgave is om meer impact te verkrijgen, om de toepassing op te schalen, en tegelijkertijd de kennis verder aan te vullen.

Aantoonbaarheid (verifieerbaar) van veroorzaakte uitstoot en herkomst en proces van grondstoffen en onderdelen en de eisen die daar vanuit de overheid aan worden gesteld (CSRD) worden belangrijker. Zo ook:

  • Verduurzaming
  • Energietransitie en Circulaire economie
  • Schaarste in (milieu- en fysieke) ruimte en personeel 
  • Digitalisering

Om logistiek op lange termijn het meest van meerwaarde te laten zijn voor de economie en maatschappij, richt de Topsector Logistiek met het programma 2024 – 2027 zich op een duurzaam, veerkrachtig en bestendig logistiek systeem. Bedrijven en overheden helpen we met onze kennis- en innovatiekracht om niet alleen mee te gaan in de ontwikkelingen, maar ook succesvol te innoveren, ketens opnieuw in te richten, nieuwe diensten aan te bieden en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen om de leefbaarheid te vergroten. Nederland is de draaischijf van Europa dat is niet alleen vanuit economisch oogpunt van belang maar ook voor de strategische autonomie van heel Europa. Het behouden van onze logistieke kracht is belangrijk en vraagt om meer veerkracht en het beter inzetten van ons (infrastructurele)netwerk en kennis- en innovatiekracht.

Dit zijn onderwerpen die je vast herkent als onderwerpen die de logistieke wereld dagelijks bezig houdt.

  • Duurzaam
  • Veerkrachtig
  • Bestendig

Bezoek de website voor meer informatie over de Topsector Logistiek: topsectorlogistiek.nl.